EMANCIPIMI I GRUAS

- PDK angazhohet per emancipimin e shoqerise ne pergjithesi , e te gruas ne veçanti .

-  PDK vlereson larte rolin dhe rendesine e gruas shqiptare gjate luftes çlirimtare .

-  PDK do te angazhohet qe per nje pune me vlere te njejte te kete page te njejte pa dallim gjinie dhe do te luftoje kunder çdo forme te diskriminimit te gruas si ne kete aspekt, ashtu edhe ne te gjitha aspektet tjera.

-  Ne do te angazhohemi qe te ndermirren te gjitha masat e nevojshme duke perfshire edhe dispozitat ligjore per te luftuar te gjitha format e tregtise me gra dhe te prostitucionit si deformitete te shoqerise moderne.